Kvalitet 

LYHÖRDHET och uppföljning

Våra tjänster ska utföras med hög kvalitet i byggprocessens alla led. 

Grunden för vår kvalitetssäkring ska vara lyhördhet, fungerande rutiner och aktiv uppföljning av kvalitetshöjande åtgärder. Alla inom företaget, både ledning och personal, ska tillsammans ansvara över att kvalitetspolicyn efterlevs. 


Miljö

långsiktig hållbarhet

Vår verksamhet ska bedrivas i ett långsiktigt perspektiv med hållbarhet i fokus. 

Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav som berör företaget. Vi ska arbeta löpande med att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet, till exempel genom att:

  • hushålla med naturresurser.
  • förebygga uppkomsten av föroreningar. 
  • föreslå miljöanpassade lösningar till våra projekt. 

 

Arbetsmiljö

Trivsel och utveckling

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Vi ska eftersträva en god arbetsmiljö - fysisk såväl som psykisk. Det ska vi uppnå genom att:

  • skapa ett trivsamt arbetsklimat.
  • stimulera fortsatt personlig utveckling.
  • lyfta fram arbetsmiljöfrågor i den dagliga verksamheten.