Vi tror på att driva utveckling på samma sätt för både bolag och individ ‐ med hänsyn till framtiden, och som en del av samhället.

Samhället är ett tidlöst projekt. Det som brutits ner har gett plats för tillväxt och tomma ytor har tagit nya skepnader. Men samtidigt som människan format omvärlden har vi lärt oss av den. De material och resurser vi tagit för givet varar inte för evigt. Vårt sätt att verka behöver förändras.

Världens länder har enats om FN:s Globala Mål – 17 punkter som ska uppnås till år 2030. Kort sammanfattat ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Här hittar du samtliga Globala mål.

Sedan april 2019 är NYAB medlem i UN Global Compact. Det innebär att vi tillsammans med över 9000 företag arbetar enligt tio grundläggande principer för att driva utvecklingen inom de Globala Målen. Principerna, som bygger på mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, ska integreras i policys, strategier, affärer och arbetssätt. Vårt arbete med de tio principerna kommer att redovisas publikt årligen.

Här hittar du principerna i sin helhet.

 
image001.png
 

Kvalitet

Lyhördhet & Uppföljning

Vår främsta målsättning är högsta kvalitet i byggprocessens alla led. Vi säkrar denna kvalitet genom att vara lyhörda, följa fungerande rutiner och aktivt arbeta med kvalitetshöjande åtgärder. Alla inom företaget, från ledning till personal, tar gemensamt ansvar att kvalitetspolicyn efterlevs.

Miljö

Långsiktig hållbarhet

Vår verksamhet bedrivs med långsiktigt perspektiv och hållbarhet i fokus. Vi ska uppfylla och överstiga gällande miljölagstiftning och krav. Vi ska arbeta löpande med att minimera negativa miljöeffekter i vår egen verksamhet, till exempel genom att

  • hushålla med naturresurser.

  • utbilda våra medarbetare, leverantörer och deras förare i verksamhetsrelaterad miljökunskap, för att stimulera till aktiva miljöinsatser.

  • förebygga uppkomsten av föroreningar.

  • föreslå miljöanpassade lösningar till våra projekt.

Arbetsmiljö

Trivsel & Utveckling

Det ska kännas bra att gå till jobbet. Vi ska eftersträva en god arbetsmiljö för både kropp och själ. Det ska vi uppnå genom att

  • skapa ett trivsamt arbetsklimat,

  • stimulera fortsatt personlig utveckling

  • och lyfta fram arbetsmiljöfrågor för både individ och grupp i den dagliga verksamheten.


Vi berättar gärna mer.