1construction-portrait.jpg

Bygg

Vi är med och bygger Norrbotten.

Vi utför om-, till-, och nybyggnationer av flerbostadshus, kommersiella och offentliga lokaler i både trä och betong. Vi bygger och monterar industrihallar med stålkonstruktioner. NYAB innehar ett stort antal ramavtal med försäkringsbolag, kommuner samt kommunala och statliga verk och bolag.

02land-portrait.jpg

Anläggning

Som din utförande-, general-, total- och underentreprenör utför vi det mesta inom markanläggning.

Vi föredrar samverkansformen partnering som innebär att vi tillsammans med vår kund finner den för ändamålet optimala markkonstruktionen.

3infra-portrait.jpg

Infrastruktur

Vi bygger framtidens infrastruktur. Nybyggnationer och ombyggnationer av vägar och broar. Åt industrin, samt på de kommunala och statliga vägnäten.

4house-portrait.jpg

Riv & husflytt

Vi utför rivning av byggnader med alla typer av stomkonstruktioner och byggnadstyper. Brandskadade bostadshus eller uttjänta industribyggnader är några exempel.

Rivningsprojekten genomförs alltid med fokus på kundens totalekonomi och långsiktig hållbarhet för vår miljö. Givetvis utförs allt arbete enligt gällande regler och myndighetskrav. Vi hanterar hälsofarligt avfall och återvinner byggnaden genom flyttning, nyetablering och upprustning av rivningsobjekt.

5fencing-portrait.jpg

Stängsel

För skydd av människor, fordon och gods i trafik- och industriförhållanden utför vi komplett stängselsättning. Vi tillverkar grindar, monterar bullerplank och har en för verksamheten specialanpassad maskinpark som lämpar sig väl för stängselsättning i tuff terräng, efter järnväg och motortrafikled.