VD har ordet

NY181030-460-1-jpg

NYAB lämnar start-up fasen.


NYAB har vuxit och utvecklats på de flesta plan. Mest konkret och enklast att mäta tillika påvisa är omsättningen och vinstmarginalen som år 2018 uppgick till knappa 900 miljoner kr respektive 10%.

Det innebär att vi från en relativt hög nivå mäktat med en volymökning om ca 85%, då vi år 2017 omsatte 480 miljoner kr. Vi gör det dessutom med en klart förbättrad vinstmarginal från redan hög nivå. Den förbättrade vinstmarginalen 2018 är enligt plan. Detta då vi nu är mitt i en utvecklings- och tillväxtresa som inleddes 2017, och som sträcker sig till och med 2021. Då ska vi kunna besvara kundernas efterfrågan på våra tjänster i så hög utsträckning att omsättningsvolymen landar på ca 2 MDR kr. Det i sig innebär att mycket kostnader, eller rättare sagt de största kostnaderna i förhållande till omsättningsvolym tas initialt när en tillväxtresa påbörjas. I detta fall efter konsolideringsåret
2016.

För att utveckla en koncern med 330 miljoner kr i omsättningsvolym till nästa nivå om 2 MDR kr har vi nu satt de nödvändigaste strukturerna, ramavtalen, kompetenserna och tillsammans med kulturen och den goda lönsamheten har vi därmed plattformen klar. Det är såklart ett konstant ”work in progress”, men vi ligger mer än i fas och bedömer att vi passerar 1.5 MDR redan år 2020. I år kan vi med säkerhet säga att vi kommer ha en omsättningsvolym klart överstigande 1 MDR kr, och vi avser att minska tillväxttakten från ca 85% 2018, till ca 35% innevarande år. Med vår inneliggande orderstock kan vi vara selektiva och välja långsiktiga kunder samt passande projekt nogsamt. NYAB bör alltså i år uppnå en omsättning om uppemot 1.2 MDR kr. Det rimliga förutsatt att vi hanterar projekt och affärsrisker lika bra i år som de fem senaste åren är att vi når en klart högre rörelsemarginal jämfört med 2017 och i nivå med nyss avslutade 2018.

Samtliga affärsområden väntas växa under 2019, kraftigast tillväxt väntas inom ”Infrastruktur”, som är NYAB´s busiga 1-åring. Från ca 160 miljoner kr i omsättningsvolym under sitt första helår 2018 siktar vi på en fördubblad volym. Högre tillväxttakt än så är inte sunt för att säkerställa fortsatt imponerande god kvalitet och lönsamhet i samtliga pågående och avslutade projekt.

De mer utvecklade tillika mogna affärsområdena ”Bygg” och ”Anläggning” som har åtminstone några år på nacken skall i högre utsträckning arbeta över affärsområdesgränserna, mot ETT NYAB samt ”förvalta pundet” och ha en tillväxt som ligger i det för NYAB blygsamma intervallet 5-25%.

Affärsområde ”Special”, som arbetar i smalare och mer nischade segment som husflyttning, rivning, sanering, stängsel, fiber- och opto, kommer vara fortsatt ledande i vår påbörjade etablering i storstadsregionerna, där även ”Infrastruktur” redan gjort entré. Detta utan att släppa befintlig
marknad i norra Sverige. Här bedömer vi att vi klarar av att hantera en tillväxt i intervallet 35-70%. Den underliggande marknaden bedöms som stabil och växande, om än varje segment för sig är smalt är det sammantaget mycket goda marknadsförutsättningar kommande år.

Marknaden efterfrågar och möjliggör vår tillväxt. I och med att konungariket Sverige nu har en regering så är orosmolnen som återstår den svaga kronan och bostadsmarknaden. I grova drag har kronan tappat i värde kontra dollar och euro med 10 respektive 5 % senaste året.

Ytterligare försvagning av kronan kommer sammantaget ha negativa effekter för svensk ekonomi, men förhoppningsvis är botten nådd och viss återhämtning sker. NYAB har sin största volym i kontracykliska segment samt en stor del i marknader som anses stabila och förväntas växa. Staten ökar nu sina investeringar för att möta framtida behov. En stor del av vägnätet kommer att uppgraderas avseende bärighetsklass, vägnätet kommer att byggas om för att korta ned restider, och en högre andel komplexa vägkonstruktioner kommer introduceras, vilket medför ökat behov av underhåll.

Trafikverket prognosticerar att deras behov av Investering samt Drift och Underhåll för järnväg kommer öka årligen med 5.1%. Kommande 10 år är investeringar budgeterade till ca 623 MDR kr.

Vår byggverksamhet är ej exponerad mot bostadsbyggande. Vi bygger främst åt industrin samt kommersiella byggnader såsom brandstationer, skolor, sjukhus och arenor. Utöver det har vi en omfattande byggserviceverksamhet åt huvudsakligen offentliga beställare i norra Sverige.

Den för norra Sverige så viktiga gruvindustrin mår relativt bra för tillfället, och Boliden, LKAB samt Kaunis Iron investerar i sin kärnverksamhet och återfinns samtliga bland våra kunder. Samhällsomvandlingarna i malmfälten genererar minst tio år ytterligare av hög aktivitet.

Så om såväl påverkbara som icke påverkbara faktorer ska summeras så ser marknaden och framtiden god ut för NYAB.

Vi är drygt 130st medarbetare. Som presterar på ett sätt som få kan mäta sig med. Vi felsöker genom självrannsakan. Vi identifierar fel, brister, lär oss av misstag och varandra samt förbättrar oss. Vi gör det tillsammans. Detta skapar en kraft och en utveckling som gör att jag med säkerhet kan säga att NYAB kommer vara bättre årsskiftet 2019/2020 än vad vi är idag.

Vi har även många utmaningar framför oss. Vi har just gått in i året då vi lämnar start-up fasen som varade i drygt fem år. NYAB passerar i år 1 MDR kr i omsättning och vi antar med ödmjukhet utmaningen att nå 2 MDR kr. Detta ska uppnås med glädje, höjd kvalitet och ökad kundnöjdhet.

– Johan Larsson, VD NYAB

Dela artikeln
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi använder cookies för att förbättra din vistelse. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.